O nas

Dotychczasowe doświadczenie Edukacji 3.0 obejmuje przede wszystkim działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Były to działania o charakterze promocji zdrowia, profilaktyki zagrożeń zdrowia psychicznego, rozpoznawania i eliminowania oraz ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia psychicznego w środowisku nauki i pracy.

Edukacja 3.0 przeprowadziła od momentu powstania w 2016 roku 16 tys. godz. dydaktycznych zajęć dotyczących: profilaktyki, w tym cyberzagrożeń, kompetencji cyfrowych uczniów i seniorów, co przeciwdziałało cyfrowym nierównościom społecznym i ryzyku wykluczenia, kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli (także w okresie nauki zdalnej).

Edukacja 3.0 od roku 2018 (ponad 2 lata) realizuje projekt „Technologia Augmented Reality w edukacji”, gdzie jednym z celów jest diagnoza, rozpoznanie i ograniczenie czynników zakłócających powodzenie edukacyjne uczniów.

Organizacja prowadzi ponadto od kwietnia 2020 diagnozy funkcjonowania osób młodych i dorosłych w okresie pandemii i po niej oraz diagnozy do programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, wspierając szkoły w przygotowywaniu oddziaływań na rzecz uczniów i przeciwdziałaniu zachowań ryzykownych, dzięki czemu te są oparte na podstawach naukowych. Elementem diagnoz prowadzonych w szkołach było badanie objawów kryzysu psychicznego po okresie nauki zdalnej w grupach uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wyniki te przekazywano szkołom jako podstawa do planowania wsparcia.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą m.in.:

  • działania zorientowane na promocję zdrowia („wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju psychicznym, społecznym i edukacji”),
  • profilaktykę i edukację zdrowotną („prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie promocji zdrowia oraz przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w rozwoju dzieci i młodzieży”;
  • „udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie terapii, treningów i warsztatów”);
  • działalność naukowa w postaci „prowadzenia badań i analiz” służących powyższym celom. 

Zarząd stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Marcin Wolski
Wiceprezeska Zarządu – Aleksandra Kata
Wiceprezes Zarządu – Robert Turski


Statut stowarzyszenia

Pobierz statut stowarzyszenia w formacie pdf.


Kontakt:

Góra Puławska,
ul.Powiśle 3,
24-100 Puławy

NIP: 7162819403
REGON: 365674508
KRS: 0000642809
Konto Millenium:
92 1160 2202 0000 0003 7394 4527

e-mail: biuro@trzyzero.edu.pl