Stowarzyszenie EDUKACJA 3.0

O nas

Dotychczasowe doświadczenie Edukacji 3.0 obejmuje przede wszystkim działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Były to działania o charakterze promocji zdrowia, profilaktyki zagrożeń zdrowia psychicznego, rozpoznawania i eliminowania oraz ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia psychicznego w środowisku nauki i pracy.

Edukacja 3.0 przeprowadziła od momentu powstania w 2016 roku 16 tys. godz. dydaktycznych zajęć dotyczących: profilaktyki, w tym cyberzagrożeń, kompetencji cyfrowych uczniów i seniorów, co przeciwdziałało cyfrowym nierównościom społecznym i ryzyku wykluczenia, kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli (także w okresie nauki zdalnej).

Edukacja 3.0 od roku 2018 (ponad 4 lata) realizuje projekt “Technologia Augmented Reality w edukacji”, gdzie jednym z celów jest diagnoza, rozpoznanie i ograniczenie czynników zakłócających powodzenie edukacyjne uczniów.

Organizacja prowadzi ponadto od kwietnia 2020 diagnozy funkcjonowania osób młodych i dorosłych w okresie pandemii i po niej oraz diagnozy do programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, wspierając szkoły w przygotowywaniu oddziaływań na rzecz uczniów i przeciwdziałaniu zachowań ryzykownych, dzięki czemu te są oparte na podstawach naukowych. Elementem diagnoz prowadzonych w szkołach było badanie objawów kryzysu psychicznego po okresie nauki zdalnej w grupach uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wyniki te przekazywano szkołom jako podstawa do planowania wsparcia.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą m.in.:

Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu

Marcin Wolski

Wiceprezes zarządu

Robert Turski

Członek zarządu

Aleksandra Kata