INFORMACJE O PROJEKCIE
PNM_logo_kolor
PROJEKT
PNM_logo_kolor

Informacje o projekcie

FAQ

Projekt „Profilaktyka na miarę”
dotyczy  przeprowadzenia pilotażu platformy diagnostycznej, która pozwoli na badanie zapotrzebowania na działania wychowawcze
i profilaktyczne w szkołach i placówkach.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji i deklarację uczestnictwa w projekcie: profilaktyka@trzyzero.edu.pl

Platforma MEiN do prowadzania diagnoz w szkołach i placówkach.
Badania pilotażowe w szkołach i placówkach zostały zrealizowane od 18 listopada do 21 grudnia 2022 r.
Ważne informacje i aktualności związane z badaniami znajdują się na stronie lub Forum.

Grafika - portal informacyjno-edukacyjny

Portal dla uczestników projektu, oferujący dostęp do kursów (nagrań i materiałów ekspertów). Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Grafika - forum uczestników projektu

Forum dla uczestników projektu, które umożliwia dyskusję na tematy związane z wychowaniem i psychoprofilaktyką oraz komunikację z zespołem projektowym.

Baner prowadzący do podstrony o realizacji badań pilotażowych w 2022 r

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Platforma diagnostyczna

Ikona "Platforma diagnostyczna" z projektu Profilaktyka na miarę

Platforma zawiera rekomendowane narzędzia adresowane do uczniów klas 1-3, uczniów klas 4-6, uczniów klas 7-8, uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców.

Odpowiednie wykorzystanie wszystkich tych narzędzi pozwala na diagnozę 360 stopni, czyli precyzyjny opis czynników chroniących, czynników ryzyka, zachowań problemowych uczniów oraz ewaluację podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych.

Platforma wpisuje się w szkolne działania w zakresie diagnozy i ewaluacji do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Badania i rekomendacje do programów profilaktycznych

Ikona "Badania" z projektu Profilaktyka na miarę

Metodologia badań zaplanowanych w projekcie zakłada dwukrotny, anonimowy na poziomie osoby odpowiadającej, pomiar:
I. pilotażowy, którego celem będzie diagnoza środowisk szkolnych i ewaluacja obecnej wersji platformy;
II. ewaluacyjny, którego celem będzie sprawdzenie jakości działań
wychowawczo-profilaktycznych zrealizowanych w szkołach oraz ewaluacja zmian we funkcjonalności platformy diagnostycznej.

Badania będą prowadzone na reprezentatywnej próbie uczniów, nauczycieli i rodziców z min. 80 środowisk szkolnych (w tym placówek oświatowych) z uwzględnieniem trzech grup odbiorców oraz aktualnych problemów uczniów i młodzieży, dzięki poszerzeniu dostępnych narzędzi o dodatkowe (np. uwzględniające aktualne kryzysy środowiskowe – pandemia, napływ nowych uczniów z Ukrainy).

Wsparcie i szkolenie specjalistów szkolnych

Ikona "Wsparcie" z projektu Profilaktyka na miarę

Projekt zakłada dedykowane szkolenia dla specjalistów szkolnych. Tematyka dotyczyć będzie prowadzenia diagnoz, przekładania wyników na zalecenia i treści programów wychowawczo-profilaktycznych, ewaluacji działań szkolnych. Szkoły otrzymają również wsparcie w realizacji badań z wykorzystaniem platformy. 

Nadzór nad poprawnością merytoryczną badań, raportów, wniosków i rezultatów zapewni koordynator merytoryczny – psycholog, ekspert z zakresu wychowania i psychoprofilaktyki z doświadczeniem w prowadzeniu badań i diagnoz.

Korzyści dla szkoły

Szkoły uczestniczące w projekcie „Profilaktyka na miarę”:

Korzyści dla JST

Jednostki samorządu terytorialnego (organy prowadzące) otrzymają informację na temat stanu zachowań problemowych, czynników chroniących i czynników ryzyka w środowisku szkół, które im podlegają. Pozwoli to na podejmowanie adekwatnych decyzji w obszarze promocji zdrowia, edukacji, wychowania i profilaktyki, ale też usprawni sprawowanie nadzoru nad podległymi placówkami oraz umożliwi uwzględnienie otrzymanych wyników diagnoz do opracowania środowiskowego programu profilaktycznego.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz MEiN otrzymają wnioski i rekomendacje dotyczące usprawnień systemu diagnostyczno-raportującego Platformy diagnostycznej oraz komplet ogólnopolskich danych z badań pilotażowych i ewaluacyjnych na temat problemów wychowawczych i profilaktycznych na terenie wszystkich szkół i placówek. Dane te dotyczyć będą zarówno uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Jednym z problemów polskiego wychowania i profilaktyki jest niska jakość i skuteczność programów wychowawczo-profilaktycznych wynikająca z przypadkowości i niedostosowania zadań do potrzeb uczniów. 

Wprowadzenie platformy diagnostycznej w zakresie zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne oraz dostarczenie odpowiednich szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie jej wykorzystania oraz konstruowania i ewaluowania programów wychowawczo-profilaktycznych podniesie jakość działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach i placówkach. Zrealizowanie zadania i wprowadzenie platformy diagnostycznej do użytku pozwoli też na komplementarność działań szkół i placówek, samorządu lokalnego oraz instytucji centralnych, gdyż pozwoli im mieć dostęp do tych samych danych, choć na różnym poziomie z zachowaniem danych osobowych i anonimowości środowisk szkolnych. To działanie powinno tez skłonić samorządy lokalne do współpracy ze szkołami w zakresie diagnozy i realizacji profilaktyki. Dotychczas samorządy robiły diagnozy na swój użytek, a szkoły i placówki na swój. Powinno to wzmocnić potencjał działań profilaktycznych na poziomie lokalnym oraz celnie przeznaczać środki na profilaktykę, którymi dysponuje samorząd terytorialny. Dostęp do wiedzy o aktualnych problemach dzieci i młodzieży na poziomie centralnym i samorządowym pozwoli podejmować szybkie i adekwatne decyzje oraz skutecznie realizować politykę oświatową.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji i deklarację uczestnictwa w projekcie: profilaktyka@trzyzero.edu.pl

DOŁĄCZ DO PROJEKTU

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji i deklarację uczestnictwa w projekcie: profilaktyka@trzyzero.edu.pl

FAQ - grafika prowadzaca do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat projektu
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wybranych placówek oświatowych (np. MOS, MOW) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Udział placówek oświatowych w projekcie nie skutkuje ponoszeniem kosztów finansowych. Projekt “Profilaktyka na miarę” jest realizowany ze środków budżetu państwa.

Uczestnicy projektu po podpisaniu umowy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych, m.in. udziału w szkoleniach, konferencji; terminowości; przekazywania informacji zwrotnej na temat platformy diagnostycznej oraz aktywnego współtworzenia społeczności.

Zapisy szkół i placówek oświatowych chętnych do udziału w projekcie odbywają się drogą mailową na adres profilaktyka@trzyzero.edu.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia mailowego, przesłana zostanie Państwu deklaracja udziału w projekcie. Po jej otrzymaniu, szkoła/placówka zostanie wpisana na listę uczestników projektu. Po wyczerpaniu dostępnych miejsc, szkoła/placówka zostanie wpisana na listę rezerwową.

Tak. Zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki oświatowe mogą wziąć udział w projekcie.

Dostęp do danych z diagnozy szkolnej ma tylko administrator szkoły (dyrektor lub osoba przez niego upoważniona). MEiN ma dostęp tylko do danych ogólnopolskich, bez możliwości identyfikowania wyników z poszczególnych szkół.

Podczas realizacji projektu planowane są spotkania z uczestnikami projektu, np. panel dyskusyjny, konsultacje czy konferencja podsumowująca projekt. Większość spotkań odbędzie w się formule hybrydowej, zarówno online, jak i stacjonarnie. Konsultacje i inne działania wspierające będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu. Prowadzone będą telefoniczne lub online.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego. Zadanie: Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej. Moduł I. Platforma do diagnozy. Podejmowanie trafnych, opartych na podstawach naukowych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie pozytywnego klimatu szkoły lub placówki, przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym.

DOFINANSOWANIE – 2 494 008 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 2 519 200 zł

Plakat informacyjny projektu Profilaktyka na miarę realizowanego ze środków budżetu państwa
Stopka projektu Profilaktyka na miarę z logotypami Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Programu Zdrowia oraz informacją o realizacji projektu ze środków budżetu państwa