INFORMACJE O PROJEKCIE

Logotyp projektu Profilaktyka na miarę
INFORMACJE O PROJEKCIE
Logotyp projektu Profilaktyka na miarę

Informacje o projekcie

FAQ

Projekt „Profilaktyka na miarę”
dotyczy  przeprowadzenia pilotażu platformy diagnostycznej, która pozwoli na badanie zapotrzebowania na działania wychowawcze
i profilaktyczne w szkołach i placówkach.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji i deklarację uczestnictwa w projekcie: profilaktyka@trzyzero.edu.pl

Uczniowie pracują na laptopach. Na środku napis dotyczący badań ewaluacyjnych w 2023 r.

Platforma MEiN do prowadzania diagnoz w szkołach i placówkach.
Badania ewaluacyjne w szkołach i placówkach zostały zrealizowane od 8 listopada do 15 grudnia 2023 r.
Ważne informacje i aktualności związane z badaniami ewaluacyjnymi znajdują się na stronie lub Forum.

Grafika - portal informacyjno-edukacyjny

Portal dla uczestników projektu, oferujący dostęp do kursów (nagrań i materiałów ekspertów). Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Grafika - forum uczestników projektu

Forum dla uczestników projektu, które umożliwia dyskusję na tematy związane z wychowaniem i psychoprofilaktyką oraz komunikację z zespołem projektowym.

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Wystąpienie dr Wiesława Poleszaka na temat projektu “Profilaktyka na miarę” podczas konferencji profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży “Profilaktyka Połączeń” z dnia 13 czerwca 2022 r.

Platforma diagnostyczna

Ikona "Platforma diagnostyczna" z projektu Profilaktyka na miarę

Platforma zawiera rekomendowane narzędzia adresowane do uczniów klas 1-3, uczniów klas 4-6, uczniów klas 7-8, uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców.

Odpowiednie wykorzystanie wszystkich tych narzędzi pozwala na diagnozę 360 stopni, czyli precyzyjny opis czynników chroniących, czynników ryzyka, zachowań problemowych uczniów oraz ewaluację podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych.

Platforma wpisuje się w szkolne działania w zakresie diagnozy i ewaluacji do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Badania i rekomendacje do programów profilaktycznych

Ikona "Badania" z projektu Profilaktyka na miarę

Metodologia badań zaplanowanych w projekcie zakłada dwukrotny, anonimowy na poziomie osoby odpowiadającej, pomiar:
I. pilotażowy, którego celem będzie diagnoza środowisk szkolnych i ewaluacja obecnej wersji platformy;
II. ewaluacyjny, którego celem będzie sprawdzenie jakości działań
wychowawczo-profilaktycznych zrealizowanych w szkołach oraz ewaluacja zmian we funkcjonalności platformy diagnostycznej.

Badania będą prowadzone na reprezentatywnej próbie uczniów, nauczycieli i rodziców z min. 80 środowisk szkolnych (w tym placówek oświatowych) z uwzględnieniem trzech grup odbiorców oraz aktualnych problemów uczniów i młodzieży, dzięki poszerzeniu dostępnych narzędzi o dodatkowe (np. uwzględniające aktualne kryzysy środowiskowe – pandemia, napływ nowych uczniów z Ukrainy).

Wsparcie i szkolenie specjalistów szkolnych

Ikona "Wsparcie" z projektu Profilaktyka na miarę

Projekt zakłada dedykowane szkolenia dla specjalistów szkolnych. Tematyka dotyczyć będzie prowadzenia diagnoz, przekładania wyników na zalecenia i treści programów wychowawczo-profilaktycznych, ewaluacji działań szkolnych. Szkoły otrzymają również wsparcie w realizacji badań z wykorzystaniem platformy. 

Nadzór nad poprawnością merytoryczną badań, raportów, wniosków i rezultatów zapewni koordynator merytoryczny – psycholog, ekspert z zakresu wychowania i psychoprofilaktyki z doświadczeniem w prowadzeniu badań i diagnoz.

Korzyści dla szkoły

Szkoły uczestniczące w projekcie „Profilaktyka na miarę”:

FAQ - grafika prowadzaca do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat projektu

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego. Zadanie: Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej. Moduł I. Platforma do diagnozy. Podejmowanie trafnych, opartych na podstawach naukowych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie pozytywnego klimatu szkoły lub placówki, przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym.

DOFINANSOWANIE – 2 494 008 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 2 519 200 zł

Plakat informacyjny projektu Profilaktyka na miarę realizowanego ze środków budżetu państwa
Logotypy MEN i NPZ po lewej. Napis "Zadanie zrealizowane ze środków budżetu państwa" po prawej.